စက်ရုံခရီးစဉ်

  • P61015-095558
  • ပြပွဲ
  • စက်ရုံ
  • fang-sha-ji
  • စက်ရုံ-၁